نقطه جی

جی اسپات

چی صدایش کنیم؟!

اعتراف می کنم من دست خوبی برای نقاشی ندارم. اما برای توضیح دادن اجزای دستگاه تناسلی خارجی زنان، لازم نیست نقاش خوبی باشی. (و همان بهتر که نباشی!)

 

این شکل شماتیک ساده که می بینید، نقاشی ای است که خیلی وقتها در جلسات مشاوره و درمان برای مراجعان می کشم. واقعیت تاسفبار این است که خیلی از خانمها حتی اجزای دستگاه تناسلی خارجی خودشان را نمی شناسند. و تاسفبارتر این که ما اصلا کلمه های خوبی برای صدا کردن اندام های تناسلی نداریم.

نقطه جی؛ چیزهایی هست که نمی دانیم

زمانی بود که صحبت از جی اسپات، گوشها را تیز می کرد. شگفت انگیز بود و تازه. حالا اما آنقدر افسانه درباره اش بافته اند که باید از تشویش اذهان عمومی درباره اش جلوگیری کرد. اوضاع ما البته پیچیده تر است در ایران. عده ای دانش جنسی شان آنقدر اندک است که جی اسپات که هیچ؛ از ارگاسم هم بگویی برایشان تازه است. عده دیگری، آن سوی بام، ظاهرا ته همه اطلاعات جنسی را درآورده اند! من با دسته دوم بیشتر مشکل دارم.

 

واقعیت این است که دقیقا در همان زمان که فکر می کنیم همه چیز را درباره رابطه جنسی می دانیم، «چیزهایی هست که نمی دانیم». مثال بارزش، جی اسپات است و داستانهایش. احتمالا بعد از خواندن این یادداشت متوجه منظورم می شوید.